PZP Uniqa platnosť a obmedzenia

PZP Uniqa platnosť a obmedzenia

Povinné poistenie Uniqa je riadnym zákonným poistením, ktoré kryje škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla voči tretím osobám na území Slovenskej republiky, ako aj na území zahraničných krajín, kde platí zelená karta.

Pokiaľ ide o zahraničie, poistenie platí v nasledovných štátoch:

  • prvou skupinou sú členské krajiny Európskej únie, kde platí zelená karta, zároveň v týchto krajinách môžete využiť aj iné benefity vrátane zdravotného poistenia
  • v druhej skupine sú nečlenské krajiny Európskej únie, ktoré sú ale v Európe, napríklad Švajčiarsko, Ukrajina či Bielorusko, ktoré sú tiež členom Kancelárie zelenej karty
  • v tretej skupine sú mimoeurópske krajiny typu Tunis, Turecko, Malta alebo Rusko, kde zelená karta platí, môžu tu však byť špecifické podmienky pri poistnom plnení

Okrem udalostí, ktoré sú predmetom poistenia, sa však môžu stať aj také škodové či poistné udalosti, kde budete mať problém s uplatnením škody a poistného plnenia. Môže ísť o úplné výluky z poistenia alebo o situácie, kedy bude poistné plnenie krátené.

Tu sú najviac problematické momenty súvisiace s obmedzením:

  • škody spôsobené na vlastnom vozidle alebo posádke poisteného vozidla, pokiaľ nie sú kryté pripoistením, rovnako tak škody spôsobené blízkej osobe či manželovi
  • škody spôsobené používaním vozidla v rozpore s poistnými podmienkami, napríklad pod vplyvom omamných látok, na športovú súťaž alebo s technickou nespôsobilosťou
  • škody vzniknuté následkom pracovného použitia vozidla, čiže nie následkom jeho používania na cestnej komunikácii, ale použitia vozidla ako pracovného stroja

PRI CESTE DO ZAHRANIČIA

V PRÍPADE, ŽE CESTUJETE DO KRAJINY, KTORÁ JE ČLENOM KANCELÁRIE ZELENEJ KARTY, MUSÍTE SO SEBOU MAŤ DOKLAD PREUKAZUJÚCI POTVRDENIE O UZAVRETÍ POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU, ČIŽE UŽ SPOMÍNANÚ ZELENÚ KARTU. V INÝCH KRAJINÁCH ZAS DOKUMENT O HRANIČNOM POISTENÍ.

Asistenčné služby

Uniqa Assistance je názov pre komplex asistenčných služieb v štandardnej šírke, ktoré k svojmu zákonnému poisteniu pribalí poisťovňa každému poistníkovi. Ak hľadáte vyššie poistné limity a širší okruh udalostí, kedy môžete asistenciu využiť, priplaťte si ich rozšírenie.

asistenčné služby

Aj štandardné asistenčné služby poskytujú ale servis na úrovni:

  • pomoc pri oprave defektu, výmene pneumatiky, zabuchnutí kľúčov vo vozidle alebo pri natankovaní nesprávneho paliva, úhrada dielov či paliva je ale na vodičovi
  • oprava na mieste alebo odťah a úschova vozidla v prípade nehody či poruchy, pri dlhšej oprave aj uhradenie náhradnej dopravy alebo náhradného ubytovania
  • pri krádeži vozidla náhradné vozidlo alebo ubytovanie v rámci limitov, pri oprave vozidla v zahraničí s lehotou nad 7 dní organizácia odťahu na územie Slovenska
  • v prípade hospitalizácie následkom nehody, ktorá je v zahraničí a trvá viac ako 7 dní, zorganizovanie dopravy a ubytovania pre návštevu rodinného príslušníka

Cena, zľavy a bonusy

Povinné zmluvné poistenie Uniqa patrí medzi najvýhodnejšie poistenia na trhu v prípade, ak naplno využijete všetky dostupné bonusy a zľavy. Tie sa odvíjajú jednak od bezškodového priebehu poistenia z minulosti, ako aj od typu klienta či poisteného vozidla.

Ceny sa môžu znížiť o nasledovné finančné zvýhodnenia:

Bonus za bezškodový priebeh: Štandardným nástrojom na zníženie plnej ceny poistného za zákonnú poistku motorového vozidla je zohľadnenie doby bezškodového priebehu poistníka. Touto formou si môžete znížiť poistné aj v prípade Uniqy, kde je možné získať maximálnu zľavu až 50 % pri bezškodovom priebehu minimálne 108 mesiacov.

Zníženie poistného pre vybrané kategórie poistníkov: Ak patríte medzi poistníkov vo veku nad 29 rokov, nemali ste žiadnu škodovú udalosť v rozhodujúcom období a máte bydlisko v menšom meste či obci, máte šancu získať PZP Uniqa za výhodnejších podmienok. Konečnú cenu poistného a zľavy stanoví poisťovňa po individuálnom posúdení.

Zvýhodnenie pre niektoré kategórie vozidiel: Poisťovňa Uniqa ponúka zvýhodnenie ceny poistného nielen na základe parametrov ohľadom poistníka, ale aj pre niektoré konkrétne kategórie vozidiel. Najvýhodnejšie poistenie môžete získať v prípade vozidiel s benzínovým motorom, ktoré majú menší objem motora alebo nižší výkon udávaný v kW.

PLATENIE POISTNÉHO PODĽA VAŠICH MOŽNOSTÍ

ZAPLATIŤ POISTNÉ MÔŽETE V UNIQE JEDNORAZOVO V CELOROČNEJ SPLÁTKE, ALE AJ V POLROČNÝCH A ŠTVRŤROČNÝCH SPLÁTKACH. POKIAĽ IDE O FORMU PLATENIA, NA VÝBER MÁTE PLATENIE POŠTOVOU POUKÁŽKOU, BANKOVÝM PREVODOM ALEBO INKASOM. PRI UZAVRETÍ ONLINE SA DÁ PLATIŤ AJ MOBILOM.

Kontakt, zrušenie, výpoveď a ďalšie užitočné informácie

Ak chcete nahlásiť poistnú udalosť, získať informácie ohľadom podmienok poistenia alebo ukončiť poistnú zmluvu z dôvodu zmeny poistníka, môžete poisťovňu Uniqa kontaktovať viacerými spôsobmi. K dispozícii sú email, poštová adresa a aj zákaznícka infolinka.

Tu sú najdôležitejšie kontaktné údaje a informácie pre kontaktovanie:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Krasovského 15, 851 01 Bratislava.

Infolinka : Poisťovňu Uniqa môžete kontaktovať so všeobecnými dotazmi a otázkami na jej infolinke +421 2 32 600 100 a to zo Slovenska aj zo zahraničia. Infolinka pre všeobecné otázky a dotazy je dostupná od pondelka do piatka od 08:00 do 18:00.  Na tomto istom čísle môžete tiež telefonicky nahlásiť škodovú a poistnú udalosť.

Telefón pre asistenčné služby: Ocitli ste sa v problémoch? Zabuchli ste si kľúče, dostali defekt alebo ste sa stali účastníkom autonehody? 24 hodín denne a 7 dní v týždni viete kontaktovať asistenčný servis Uniqa Assistance a to zo Slovenska aj zo zahraničia. K dispozícii je nonstop linka na telefónnom čísle +421 2 58 252 188.

Výpoveď a zrušenie: Ak chcete z nejakého dôvodu zrušiť povinné zmluvné poistenie uzatvorené v Uniqe, môžete tak spraviť jedine písomnou formou. Tlačivo so žiadosťou o zrušenie a ukončenie poistnej zmluvy nájdete online, vytlačte ho, vypíšte, podpíšte a pošlite spoločne s potrebnými prílohami na adresu pre písomnú korešpondenciu.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...